Identificatiegegevens

 

U bevindt zich op de website www.andersoncityflats.com, die eigendom is van EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL, met zetel te AVENIDA INSTITUTO OBRERO 20, 46013 VALENCIA, met fiscaal identificatienummer B98331887, ingeschreven in het handelsregister van Valencia in boekdeel 9318 folio 36, blad V-143460, hierna DE EIGENAAR.

U kunt op een van de volgende manieren contact met de EIGENAAR opnemen:

 

Telefoon: 963060932

 

E-mailadres voor contact: reservas@andersoncityflats.com

 

Webhosting

 

 

Gebruikers

 

Het doel van deze voorwaarden (hierna “wettelijke kennisgeving”) is het gebruik van de website van DE EIGENAAR, die toegankelijk is voor het publiek, te regelen.

De toegang tot en/of het gebruik van deze website wordt door de EIGENAAR voorbehouden aan de GEBRUIKER, die vanaf deze toegang en/of dit gebruik de hierin weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De voornoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht eventuele dwingende algemene contractvoorwaarden.

 

Gebruik van het portaal

 

www.andersoncityflats.com biedt toegang tot een veelheid van informatie, diensten, programma’s of gegevens (hierna “de content”) op het internet die toebehoren aan DE EIGENAAR of zijn licentiehouders en waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben.

De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig kan zijn voor toegang tot bepaalde diensten of content. Bij deze registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie krijgt de GEBRUIKER een wachtwoord waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en dat hij/zij zorgvuldig en vertrouwelijk moet gebruiken.

 

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe passend gebruik te maken van de content en diensten (bijv. chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die DE EIGENAAR via zijn portaal aanbiedt en deze, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, niet te gebruiken voor:

 

Het ontplooien van activiteiten die onwettig of illegaal zijn of in strijd met de goede trouw en de openbare orde.

Het verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale, terroristische apologieën of propaganda tegen de mensenrechten.

Veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van [Naam bedrijf], haar leveranciers of derden, invoeren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de voornoemde schade kunnen veroorzaken.

Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en deze, waar nodig, te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

De website en de informatie op de website te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of andere commerciële doeleinden, in het bijzonder door het verzenden van ongevraagde e-mails.

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid schenden of die, naar zijn mening, niet geschikt zijn voor publicatie. In geen geval is DE EIGENAAR verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers geuit worden via forums, chats of andere participatiemiddelen.

 

Gegevensbescherming

 

Alles wat verband houdt met het beleid inzake gegevensbescherming is opgenomen in het privacybeleid.

Content. Intellectueel en industrieel eigendom

 

De EIGENAAR is houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, alsook van de elementen die deze website bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot: beeldmateriaal, foto’s, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en design, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.), de eigendomsrechten van de EIGENAAR of van zijn licentienemers.

Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid van de wet op het intellectueel eigendom, zijn de reproductie, de verspreiding en de openbare mededeling, met inbegrip van de beschikbaarstelling van het geheel of een gedeelte van de contents van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en technisch middel, zonder de toestemming van de EIGENAAR, uitdrukkelijk verboden.

 

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

 

DE GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en de inhoud en diensten ervan onder zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid geschiedt. In het bijzonder en enkel bij wijze van voorbeeld aanvaardt DE EIGENAAR geen aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende gebieden:

  1. a) De beschikbaarheid van de werking van de website, de diensten en de contents ervan en de kwaliteit of interoperabiliteit ervan.
  2. b) Het doel dat de website dient voor de doelstellingen van de GEBRUIKER.
  3. c) Inbreuk op de vigerende wetgeving door de GEBRUIKER of derden en, in het bijzonder, op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van andere personen of entiteiten.
  4. d) Het bestaan van kwaadaardige codes of enig ander schadelijk computerelement dat het computersysteem van de GEBRUIKER of dat van derden zou kunnen beschadigen. In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER te beschikken over adequate hulpmiddelen voor de opsporing en bestrijding van deze elementen.
  5. e) frauduleuze toegang tot de contents of diensten door onbevoegde derden of, in voorkomend geval, het vastleggen, verwijderen, wijzigen of manipuleren van berichten en mededelingen van welke aard dan ook die deze derden kunnen verrichten.
  6. f) De juistheid, waarheidsgetrouwheid, actualiteit en bruikbaarheid van de aangeboden contents en diensten en het latere gebruik dat de GEBRUIKER ervan maakt. De EIGENAAR zal alle redelijke inspanningen en middelen aanwenden om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken.
  7. g) Schade veroorzaakt aan computerapparatuur tijdens de toegang tot de website en schade veroorzaakt aan GEBRUIKERS wanneer deze wordt veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die de verbinding onderbreken.
  8. h) Schade of verlies als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden of overmacht.

In het geval van fora, het gebruik van dezelfde of andere soortgelijke ruimtes, moet er rekening mee worden gehouden dat de berichten alleen de mening weergeven van de GEBRUIKER die ze verstuurt, die als enige verantwoordelijk is. DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor de content van de door de GEBRUIKER verzonden berichten.

 

Wijziging van deze wettelijke kennisgeving en geldigheidsduur

 

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen die hij gepast acht voor zijn website, en kan de via dezelfde website aangeboden contents en diensten wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de manier waarop deze worden weergegeven of zich op zijn website bevinden.

De geldigheid van voornoemde voorwaarden hangt af van de wijze waarop deze bekend worden gemaakt en is van kracht totdat deze worden gewijzigd door andere, naar behoren bekendgemaakte voorwaarden.

 

Links

 

Indien www.andersoncityflats.com links of hyperlinks bevat naar andere internetsites, oefent DE EIGENAAR geen enkele controle uit over deze websites en de daarin vervatte content. DE EIGENAAR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de contents van links naar externe websites en staat niet in voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarachtigheid, geldigheid en grondwettigheid van materiaal of informatie in dergelijke hyperlinks of andere sites op het internet. De opname van deze externe links impliceert evenmin enige vorm van associatie, fusie of participatie met de gelinkte entiteiten.

Uitsluitingsrechten

 

DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op eigen verzoek of op verzoek van een derde de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die zich niet houden aan de content van deze wettelijke kennisgeving.

Algemeen

 

DE EIGENAAR zal de inbreuk op deze voorwaarden evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal vervolgen met alle burgerlijke en strafrechtelijke acties die hem krachtens de wet toekomen.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

 

De relatie tussen DE EIGENAAR en DE GEBRUIKER wordt beheerst door de vigerende Spaanse wetgeving. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit deze wettelijke kennisgeving worden beslecht door de Spaanse rechtbanken en gerechtshoven.

Minderjarigen

 

EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL richt zich met haar diensten tot gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen onder deze leeftijd zijn niet gemachtigd onze diensten te gebruiken en mogen ons bijgevolg hun persoonsgegevens niet toezenden. MPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het niet in acht nemen van de in deze clausule vastgestelde waarschuwing.