Identiteit

Onderneming: EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL, CIF: B98331887, Adres Post: AVENIDA INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA 20. — Plaats: VALENCIA – Postcode: 46013, Telefoon: 963060941, E-mail: reservas@andersoncityflats.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Er is geen functionaris beschikbaar.

DOELSTELLINGEN

Uitgebreide beschrijving van het doel of de doelen van de verwerking:

Wij verwerken uw gegevens voor administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer; reclame en commerciële prospectie.

BEWARING

Bewaartermijnen of -criteria voor gegevens:

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie met de entiteit blijft bestaan en de belanghebbende niet om het wissen ervan verzoekt; deze gegevens worden bewaard overeenkomstig de op fiscaal en boekhoudkundig gebied vastgestelde wettelijke termijnen, waarbij de laatste mededeling als referentie wordt genomen.

BESLUITEN

Geautomatiseerde besluiten, profilering en toegepaste logica:

Het bedrijf zal GEEN geautomatiseerde besluitvorming, profilering of logica op uw gegevens toepassen.

LEGITIMATIE

Legitimatie door nakoming van een overeenkomst:

Aangezien de verwerking noodzakelijk is voor tenuitvoerlegging van een handelsovereenkomst waarbij u partij bent, wordt hierbij verklaard dat het soort overeenkomst in kwestie de voornoemde handelsovereenkomst of precontractuele relatie is.

Aangezien de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is en een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van voornoemde overeenkomst, wordt de betrokkene meegedeeld dat hij/zij verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en dat de gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens ertoe kunnen leiden dat de verlangde dienst niet wordt verleend.

DOELGROEPEN

Tijdens de duur van de verwerking zal EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL geen gegevens overdragen, behalve wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

RECHTEN

De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Het recht om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens.

Het recht te verzoeken om rectificatie of verwijdering.

Het recht te verzoeken om beperking van hun verwerking.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen van het al dan niet plaatsvinden van de verwerking door de entiteit van op hem betrekking hebbende persoonsgegevens. Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering van de gegevens wanneer deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn vergaard.

In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden ons verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken; in dat geval bewaren wij de gegevens alleen ten behoeve van de uitoefening of de verdediging van hun rechten. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. In dat geval zal de entiteit de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van eventuele rechten.

Indien u toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Hiertoe kunt u gebruik maken van de door het bedrijf verstrekte formulieren, of schrijven naar EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL – AVENIDA INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA 20, –  Postcode: 46013 – Plaats: VALENCIA, u kunt ook een e-mail sturen naar: reservas@andersoncityflats.com

Indien u van mening bent dat uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u bij de uitoefening van uw rechten geen genoegdoening hebt gekregen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via haar website: www.agpd.es.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (“LOPDGDD”), kunt u, indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over onze diensten, zich uitschrijven op het volgende e-mailadres van de entiteit, waarbij u in de onderwerpregel “Geen mail versturen” aangeeft.

OORSPRONG VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die wij bij EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS DE VALENCIA SL verwerken, zijn rechtstreeks van u afkomstig:

De categorieën van verwerkte gegevens zijn:

Identificatiegegevens

Identificatiecodes of wachtwoorden

Post- of e-mailadressen

Commerciële informatie

Financiële gegevens

Er worden geen vertrouwelijke gegevens verwerkt.